4.02.2022
 Anaheim
Головна
Проект Статуту ФНХУ PDF Друк e-mail
Автор ФНХУ   
Середа, 01 липня 2009, 00:45

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"
Міністерством Юстиції України
"____"______________ 2009 р.
Реєстраційний № ______
“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами ФНХУ
Протокол №1
від “___”__________ 2009 р.
Президент ФНХУ
Пилипенко П.Л. /______ /

СТАТУТ
Всеукраїнської
громадської організації
«ФЕДЕРАЦІЯ НАСТІЛЬНОГО ХОКЕЮ УКРАЇНИ»
Київ - 2009


1. Загальні положення
1.1 Всеукраїнська громадська організація “Федерація настільного хокею України” надалі Федерація, є добровільним об’єднанням громадян, що створене на підставі Конституції та Закону України “Про об’єднання громадян” і діє відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
1.2. Федерація створюється на добровільних засадах окремими громадянами, з метою об’єднання зусиль для задоволення та захисту спільних інтересів. Федерація не має за мету отримання прибутку і є неприбутковою організацією.
1.3. Федерація є юридичною особою, володіє відособленим майном, має самостійний баланс, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, рахунки в банках, інші реквізити.
1.4. Федерація виконує покладені на неї обов’язки й користується правами, пов’язаними зі своєю діяльністю, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарську або третейському судах.
1.5. Повна назва Федерації – Всеукраїнська громадська організація “Федерація настільного хокею України”. Скорочена назва Федерації – “ Федерація настільного хокею України”.
1.6. Федерація по­ши­рює свою ді­я­ль­ність на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.
1.7. Мі­с­це зна­хо­джен­ня центра­ль­них ор­га­нів управ­лін­ня Федерації:
України, 03110, м. Київ, вул.. Пироговського 19/4, кім. 1
1.8. Федерація за­сно­ву­єть­ся на не­ви­зна­че­ний те­р­мін та од­но­ча­с­но за умо­ви, що во­на мо­же зупинити або при­пи­ни­ти свою ді­я­ль­ність вна­слі­док ви­ни­к­нен­ня об­ста­вин, ви­зна­че­них у пун­к­ті 8.1. та Стат­ті 8 цього Ста­ту­ту.
2. Мета та завдання Федерації
2.1. Федерація створюється з метою залучення та об’єднання громадян на добровільній основі для спільного здійснення спортивної, фізкультурно-оздоровчої діяльності спрямованої на розвиток та популяризацію настільного хокею серед населення.
2.2. Основними завданнями діяльності Федерації є:
· пропаганда та популяризація настільного хокею в Україні;
· створення сприятливих умов для розвитку настільного хокею в Україні;
· встановлення та зміцнення зв’язків з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними добровільними організаціями, предметом діяльності яких є розвиток та популяризація настільного хокею;
· організаційне та інше забезпечення участі членів Федерації у різноманітних змаганнях з настільного хокею, у тому числі міжнародних;
· організація та проведення різноманітних акцій та культурно-масових заходів, спрямованих на популяризацію настільного хокею;
· організація та проведення міжнародних та внутрішніх змагань з настільного хокею серед збірних, клубних команд тощо;
· надання організаційної та методичної допомоги клубам та фізкультурно-спортивним товариствам;
· організація та проведення конференцій, семінарів та інших заходів, спрямованих на обговорення і вирішення проблем, а також пошук нових напрямків розвитку настільного хокею;
· організація поїздок гравців та шанувальників настільного хокею для участі у внутрішніх та міжнародних змаганнях;
· спортивне виховання молоді, надання допомоги в організації дитячих та юнацьких клубів гравців та шанувальників настільного хокею;
· захист та представництво інтересів громадян-членів Федерації в судових органах, підприємствах та установах, інших державних та недержавних організаціях;
· використання коштів Федерації, отриманих від членських внесків членів Федерації або інших надходжень не заборонених законом та цим Статутом на виконання визначених Статутом завдань;
3. Права Федерації
3.1. Федерація згідно чинного законодавства має право:
· виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
· представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
· брати участь у громадському житті суспільства, проводити масові заходи, конференції, збори, семінари, подавати свої пропозиції до органів державної влади та управління;
· одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
· вносити пропозиції до органів влади і управління;
· розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
· ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
· інші права, передбачені законами України.
4. Членство в Федерації
4.1. Членами ВГО ФНХУ можуть бути особи, які досягли 14 років та є громадянами України або постійно проживають на території України та виконують вимоги даного Статуту та правила (Положення, Порядок тощо) проведення змагань.
Прийняття у члени ВГО ФНХУ громадян інших країн допускається за згодою Загальних Зборів.
4.2. Підставою для прийому у члени ВГО ФНХУ є заява особи, яка відповідає вимогам передбаченим п. 4.1. цього Положення.
4.3. Прийом Членів ВГО ФНХУ провадиться рішенням (наказом тощо) Виконкому ВГО ФНХУ з занесенням даних про члена ВГО ФНХУ у книгу реєстру.
4.4. Члени Федерації мають право:
- обирати або бути обраними на керівні посади Федерації;
- вносити пропозиції, пов’язані з діяльністю Федерації;
- одержувати інформацію про діяльність Федерації, використання її коштів;
- вільно виходити з Федерації шляхом подання заяви.
4.5. Члени Федерації зобов’язані:
- брати активну участь у реалізації цілей та виконанні завдань, визначених Статутом;
- дотримуватись положень Статуту Федерації;
4.6. Засновники є Членами Федерації і прирівнюються до останніх у своїх правах та обов’язках.
4.7. Члена Федерації за рішенням Виконкому може бути виключено із складу Федерації у разі грубого порушення Членом Статуту Федерації.
Рішення з цього питання приймаються простою більшістю голосів членів Виконкому Федерації. Рішення Виконкому Федерації про виключення є остаточним.
5. Організаційна структура.
Порядок утворення і діяльності статутних органів
Федерації.
5.1. Вищим органом Федерації є Загальні збори, що складаються з усіх Членів і скликаються не менше одного разу на рік. Звітно-виборчі Загальні збори скликаються один раз на три роки.
5.2. До компетенції Загальних зборів належить:
· прийняття програми діяльності Федерації, затвердження планів та звітів про їх виконання, затвердження річного балансу Федерації;
· затвердження Статуту Федерації і внесення до нього змін та доповнень;
· обрання та відкликання Президента Федерації, Виконкому, Ревізійної комісії;
· прийняття рішення про припинення діяльності Федерації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
· затвердження організаційної структури Федерації, правил, процедур та інших внутрішніх документів Федерації;
· визначення розміру та порядку сплати членських внесків;
· затвердження кошторису витрат коштів Федерації;
· визначення кількісного складу персоналу Федерації, умов оплати праці персоналу Федерації, керівників заснованих підприємств, організацій;
· затвердження річних результатів діяльності підприємств, організацій, заснованих Федерацією;
· затвердження висновків ревізійної комісії Федерації.
5.3. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів. Рішення Загальних зборів є правочинним за присутністю, якщо в них бере участь більше 50% членів.
5.4. У необхідних випадках Загальні збори скликаються позачергово за рішенням Президента Федерації, Ревізійної комісії або на вимогу більшості місцевих осередків Федерації.
5.5. У період між зборами діяльністю Федерації керує Виконком, очолюваний Президентом.
5.6. Виконком Федерації (надалі – Виконком) є керівним органом Федерації, що керує справами в період між Загальними зборами, складається з Президента Федерації, Віце-президента Федерації та Членів Виконкому Федерації. Виконком обирається Загальними зборами терміном на три роки у кількості, визначеній Загальними зборами, але не менше 4-х осіб.
5.7. Виконком Федерації виконує такі функції:
o здійснює господарське управління майном і коштами Федерації, визначає напрями, форми та обсяги господарсько-фінансової діяльності в межах повноважень, що надані йому Зборами;
o затверджує довгострокові програми та проекти діяльності Федерації, ухвалює резолюції, звернення та інші документи;
o приймає рішення про прийняття до складу Федерації нових осередків та визначає форми участі осередків та умови їх членства, що встановлюються Виконкомом Федерації, а також про виключення осередків та членів із складу Федерації;
o затверджує зразки печаток, штампів, бланків Федерації;
o визначає і затверджує організаційну структуру Федерації;
o затверджує внутрішні документи Федерації, чисельність штатного апарату, визначає умови оплати праці посадових осіб Федерації;
o затверджує зразки символіки Федерації за поданням Президента Федерації;
o вирішує інші питання діяльності Федерації в межах своєї компетенції.
5.8. Виконком, як правило, вирішує питання на своїх засіданнях, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку, а у випадку термінової необхідності можуть проводитися позачергові засідання. Чергові та позачергові засідання Виконкому скликаються за вимогою Президента Федерації або більшості Виконкому. Про дату, час, місце і порядок денний члени Виконкому сповіщаються персонально не пізніше, ніж за п’ять днів до засідання.
5.9. Засідання Виконкому визнаються правочинними, а їх рішення вважаються прийнятими, якщо в них беруть участь 2/3 членів Виконкому.
5.10. Рішення Виконкому приймаються простою більшістю голосів оформлюються у вигляді протоколів та підписуються Президентом Федерації.
5.11. Президента Федерації обирають Загальними зборами та наділяють повноваженнями керівництва Федерацією строком на три роки.
5.12. Президент є вищою посадовою особою Федерації і підзвітний Загальним зборам.
5.13. Президент Федерації має право:
· без довіреності представляти Федерацію у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також у міжнародних стосунках відповідно до чинного законодавства;
· першого підпису фінансових (банківських) документів;
· укладати угоди, контракти, видавати довіреності;
· призначати на посади та звільнювати персонал (працівників) Федерації, встановлювати розподіл їх обов`язків;
· розглядати заяви, подані членами Федерації та приймати по них відповідні рішення;
· відкривати в банках рахунки Федерації;
· готувати та подавати на затвердження Виконкому кошториси поточних витрат;
· видавати накази, розпорядження та вказівки обов`язкові для всіх працівників Федерації;
· очолювати роботу Виконкому Федерації;
· здійснювати інші дії, що випливають з керівництва поточною діяльністю Федерації.
5.14. Виконком зі свого складу може обирати Віце-Президента Федерації, який заміщує Президента у випадках його відсутності або неможливості виконання своїх обов’язків.
5.15. Президент Федерації та/або Віце-Президент, а також інші члени Виконкому можуть виконувати свої обов’язки на громадських засадах.
5.16. Для здійснення контролю за роботою Президента та персоналу Федерації Загальними зборами обирається Ревізійна комісія у кількості трьох осіб.
5.17. Комісія здійснює перевірку фінансово-господарської та іншої діяльності за власною ініціативою або за дорученням Загальних зборів.
5.18. Президент Федерації, Виконком та інший персонал зобов’язані на вимогу Ревізійної комісії надавати для проведення перевірок будь-які документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Федерації.
5.19. Про результати проведених перевірок Ревізійна комісія доповідає Загальним зборам.
6. Осередки Федерації та їх повноваження
6.1. Основою Федерації є місцеві осередки, які створюються за територіальною ознакою за місцем проживання, навчання чи роботи членів Федерації за умови наявності не менше трьох осіб.
6.2. В Автономній Республіці Крим, об­ла­с­тях, мі­с­тах Києві та Се­ва­с­то­по­лі, ство­рю­ють­ся місцеві осередки Федерації, що є юри­ди­ч­ни­ми осо­ба­ми і ле­га­лі­зу­ють­ся шля­хом ре­єст­ра­ції у вста­но­в­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку.
6.3. У ра­йо­нах об­ла­с­ті, мі­с­тах об­ла­с­но­го та ра­йон­но­го під­по­ряд­ку­ван­ня, у райо­нах міст ре­с­пу­б­лі­кан­сь­ко­го та об­ла­с­но­го під­по­ряд­ку­ван­ня мо­жуть утво­рю­ва­тись місцеві осередки Федерації, що можуть не ма­ти прав юри­ди­ч­ної осо­би і ле­га­лі­зу­ють­ся шля­хом по­від­ом­лен­ня про заснування або державної реєстрації у вста­но­в­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку.
6.4. Місцеві осередки Федерації здій­с­нюють свою ді­я­ль­ність на ос­но­ві По­ло­жен­ня про місцевий осередок Федерації, що за­твер­джу­єть­ся загальними збо­ра­ми членів місцевого осередку Організації та Виконкомом Федерації, а також цього Статуту Федерації. Ке­рі­в­ни­ком місцевого осередку Федерації є його Президент, ка­н­ди­да­ту­ра яко­го обирається загальними збо­ра­ми членів відповідного місцевого осередку Організації та затверджується Президентом Федерації.
6.5. Місцеві осередки Федерації беруть активну участь у діяльності Організації.
7. Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність
Федерації.
7.1. Майно Федерації складають обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі.
7.2. Джерелами формування майна Федерації є:
- добровільні надходження від членів, громадян, підприємств, організацій;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами.
7.3. Закріплене за Федерацією майно належить їй за правом власності. Федерація володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.
7.4. Фінансово-господарська діяльність Федерації здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
7.5. Порядок використання коштів, для забезпечення виконання визначених Статутом завдань, визначається Загальними зборами.
7.6. Для забезпечення статутної діяльності Федерація може мати у своїй власності приміщення, будинки, споруди, інвентар, обладнання, майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, житловий фонд, транспортні засоби, засоби зв'язку, інше майно, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті), а також інтелектуальну власність.
7.7. Федерація має право використовувати для своїх потреб будівлі та майно, що надаються їй на договірних засадах фізичними та юридичними особами.
7.8. Право підпису фінансових документів має Президент Федерації.
7.9. Федерація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
7.10. На працівників Федерації поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
 
7.11. Федерація може замість утримання штатного апарату чи його частини залучати до виконання певної роботи на договірних засадах фізичних та юридичних осіб.
7.12. Штатні працівники, в тому числі Президент Федерації із числа Членів Федерації мають право виконувати свої обов’язки на добровільних засадах, тобто без отримання грошової чи іншої винагороди.
7.13. Виконком на чолі з Президентом Федерації несе відповідальність за фінансове і матеріальне становище Федерації, а також за збереження її майна.
8. Припинення діяльності Федерації.
8.1. Діяльність Федерації припиняється:
- за рішенням Загальних зборів;
- за інших умов, передбачених законодавством України.
8.2. Припинення діяльності Федерації проходить шляхом її реорганізації або ліквідації.
8.3. Рішення про припинення діяльності Федерації вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загальної кількості учасників Загальних зборів.
8.4. Процедура ліквідації визначається чинним законодавством.
8.5. Грошові кошти, що належать Федерації, включають виручку від розпродажу її майна у випадку ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, витрачаються на виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовуються на користь держави.
9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.
9.1 Зміни та доповнення до даного Статуту приймаються Загальними зборами, оформлюються в письмовій формі за підписом Президента Федерації, та подаються у п`ятиденний термін з дня затвердження до органу реєстрації і реєструються відповідно до чинного законодавства. Якщо зміни стосуються основних положень Статуту, він підлягає перереєстрації у встановленому законодавством порядку.
 
Вхід

Календар сезону 2021/22 Ukrainian tournaments:
Календар турнірів
Рейтинги сезону 2021/2022

Архів рейтингів

Нахок в інших країнах

Міжнародний рейтинг ITHF
Закордонні посилання

На сайті
На даний момент 182 гостей на сайті